Twój koszyk0
zl 0.00
0 artykuły
zl 0.00

Regulamin zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego aptekakocmyrzowska.pl

§ 1 Definicje

 1. REGULAMIN ? regulamin zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.aptekakocmyrzowska.pl
 2. KLIENT ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży, lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 3. KONSUMENT ? Klient będący osobą fizyczną dla której zawarcie Umowę Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. SPRZEDAWCA ? Magdalena Połapska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Połapska „Apteka Kocmyrzowska”, adres korespondencyjny: ul. Plac Niepodległości 58, 58-303 Kocmyrzów, adres poczty elektronicznej:
 5. PRODUKT(Y) – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Apteki.
 6. APTEKA INTERNETOWA (APTEKA) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aptekakocmyrzowska.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Klienta.
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktów, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki Internetowej.
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające w szczególności jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 11. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) ? podstrona Apteki, założone przez Klienta indywidualne konto w Aptece, w którym Klient podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas procedury składania Zamówienia.
 12. LOGIN ? nazwa ustalona przez Klienta konieczna do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 13. HASŁO ? ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu Rejestracji.
 14. REJESTRACJA ? jednorazowa bezpłatna czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Apteki.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Wszystkie produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty umieszczone w kategorii „Promocja” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 3. Prezentowane opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych w Aptece.
 4. W Aptece zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od producenta tych Towarów. Opisy Towarów prezentowanych w Aptece służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Prawa Farmaceutycznego.
 5. Informacje publikowane w Aptece nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Aptece mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.
 6. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 20 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza, Chrome wersja 26 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Apteki należy je wszystkie wyłączyć;
 • minimalna rozdzielczość ekranu powyżej 600 px.
 1. Klient zobowiązany jest do:
 • korzystania z Apteki Internetowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Apteki Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania z Apteki Internetowej w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień i zawarcie umowy

 1. W celu złożenia zamówienia w Aptece Klient zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Zamówienia w Aptece można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Formularz zamówienia określa m.in.:
 1. dane identyfikujące placówkę: nazwę, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie,
 2. dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego: cenę, nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań, oraz
 3. numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

Ponadto warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu danych:

 1. dotyczących zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej – jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
 2. dotyczących odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;
 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych w Aptece w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać Login i Hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Klient ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:
 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór miejsca wydania rzeczy;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.
 2. Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
 3. wybranego sposobu i miejsca dostawy.
 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Apteki Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).
 5. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 1. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia, specyfikacji oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej produkty lub wydanie przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego, faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

§ 4 Ceny i sposoby płatności

 1. Wszystkie ceny w Aptece podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest zakładce Koszty i sposoby zapłaty.
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
 3. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.
 4. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.
 2. Dostawa produktów jest ograniczona do terenu państw Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta.
 3. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 4. O aktualnie szacowanym terminie realizacji opłaconego zamówienia lub zamówienia za pobraniem Apteka informuję na stronie www w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 5. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 10 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od:
 • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego
 • złożenia zamówienia ? w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem.
 1. Jeżeli Apteka nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta (niezgodność stanów magazynowych), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę za towar.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Apteki, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane poniżej, w szczególności prawo zwrotu nie dotyczy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych wydanych z apteki, poza wyjątkami.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie, a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 7. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Ponadto, zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz.U. 2015, poz. 481) przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) nie stosuje się.
 2. Klientowi nie przysługuje, zgodnie z art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271, z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki. Powyższe nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

§ 7 Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową oraz procedury reklamacyjne

 1. Apteka zobowiązana jest dostarczyć/wydać Klientowi towary niewadliwe. Sprzedający odpowiada za skutki użycia zakupionych Towarów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej od Towaru, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności określonej w prawie farmaceutycznym.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Klient na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy Apteki. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sprzedający nie udziela Klientowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w aptece lub informuje o takich gwarancjach.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Apteki.
 2. Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Apteki Internetowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w § 1.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Klienta są przechowywane w zbiorze Sprzedawcy, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Aptece. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci, którzy posiadają Konto, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta. Niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wypowiedzenia, konto Klienta w Aptece zostanie usunięte.
 4. Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia Apteki na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.),Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. 2015 poz. 481).